Viva Credit Blog

Viva Credit Blog

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1   Organizatorul campaniei promoționale „La Viva Credit câștigi cu prietenii tăi” (denumită în continuare „Campania”) este VIVA CREDIT IFN SA, cu sediul în București, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 8, et. 4, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J40/8045/2010, Cod Unic de Înregistrare 27311289, Cont RO94BACX0000000526693008, deschis la UniCredit Bank, notificată cu numărul 17928 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („Organizatorul”).

1.2   Campania Promoțională se va derula sub prevederile prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, de a opri Campania Promoțională în orice moment al acesteia, nu înainte de a anunța publicul.

1.3   Nici o modificare nu poate produce efecte retroactiv. Participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute.

1.4 Regulamentul este disponibil gratuit pe pagina de web https://blog.vivacredit.ro/2018/04/30/regulament-recomandari-8. Orice modificare a prezentului Regulament va fi adusă la cunoștința publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

 1. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1  Campania Promoțională se va desfășura începând cu data de 01.05.2018, până la data de 31.07.2018.

2.2  Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României.

2.3  După data încheierii Campaniei, în conformitate cu art 2, alin 2.1., organizatorii nu mai au nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei. În sensul celor de mai sus, ținând seama de comunicarea perioadei Campaniei, se prezumă că orice consumator mediu, informat și interesat, a luat la cunoștință în mod rezonabil despre încheierea Campaniei după data de 31.07.2018, iar orice decizie de a aplica pentru credit de la Viva Credit fiind consecința propriei analize cu privire, exclusiv, la produs și condițiile comerciale aferente.

 1. DREPT DE PARTICIPARE

3.1  Au drept de participare la Campanie doar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de participare:

 • sunt clienţi activi, având un contract de credit în desfășurare încheiat cu Organizatorul, sau au fost clienți ai Organizatorului (anterior datei de începere a Campaniei);
 • sunt persoane fizice cu domiciliul sau resedința în România;
 • au îndeplinit vârsta de 20 de ani până la data începerii Campaniei;
 • recomandă în perioada Campaniei (art 2, alin 2.1) una sau mai multe persoane fizice (dar nu mai mult de 50) ce contractează ulterior un împrumut de la Organizator în perioada campaniei (art 2, alin 2.1).

3.2  La Campanie nu pot participa angajații Organizatorului și nici soțul/soția ori rudele de gradul întâi și doi ale acestora.

3.3  Participanților nu le este impusă în contrapartidă nici o cheltuială directă sau indirectă.

 1. PROCEDURA CAMPANIEI

4.1  Participantul va fi informat despre Campanie printr-un email.

4.2  Participantul primește 125 (o sută douăzeci și cinci) lei pentru fiecare persoană recomandată care contractează un împrumut de la Organizator în perioada campaniei (art 2, alin 2.1) și dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții de participare, prevăzute în prezentul Regulament.

4.3  Participantul face recomandarea din contul lui de client Viva Credit, menționând adresa de mail sau numărul de telefon al persoanei pe care o recomandă, având consimțământul prealabil al persoanei recomandate de a-i furniza datele către Organizator.

4.4  Fiecare participant poate recomanda maxim 50 persoane pe durata campaniei.

4.5  Persoanele recomandate trebuie să nu se fi înregistrat pe site-ul Organizatorului până în momentul recomandării.

4.6  Participantul va intra în posesia premiului prin virarea banilor în contul bancar înregistrat anterior pe https://vivacredit.ro (este responsabilitatea participantului să-și actualizeze datele de contact și datele contului bancar). Transferul banilor se va face după cum urmează:

 • 11 iunie 2018, pentru recomandările înregistrate în perioada 01.05.2018-31.05.2018;
 • 10 iulie 2018, pentru recomandările înregistrate în perioada 01.06.2018-30.06.2018;
 • 10 august 2018, pentru recomandările înregistrate în perioada 01.07.2018-31.07.2018.
 1. CONDIȚII DE VALIDITATE

5.1  Pentru ca Participantul să fie validat drept câștigător, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • să respecte condițiile de participare prevăzute în prezentul Regulament;
 • să nu aibă întârzieri mai mari de 30 de zile, la data la care se face transferul (alin 4.6).

5.2  Dacă o persoană este recomandată de persoane multiple, va fi recompensat Participantul care a făcut prima recomandare, din punct de vedere cronologic.

5.3  Toate recomandările vor fi primite și acceptate de către Organizator până la data de 31.07.2018.

 

 

 

 1. RESPONSABILITATE

6.1  Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru acordarea premiilor către un Participant care nu respectă condițiile de validitate prevăzute în prezentul Regulament oficial, dacă acordarea premiului s-a făcut în urma inducerii în eroare a Organizatorului. Acest eveniment va atrage răspunderea personală a câștigătorului în mod fraudulos, pentru pagubele aduse imaginii Organizatorului precum și pentru prejudiciile aduse celor care ar fi fost îndreptățiți la câștigarea premiilor.

6.2  Prin participarea la Campanie, Participanții acceptă și sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului oficial și își asumă responsabilitatea pentru faptele lor săvârșite în legătură cu Campania.

 

 1. TAXE SI IMPOZITE

7.1  Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători în conformitate cu prevederile Legii 227 din 2015 cu modificările ulterioare, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor. Impozitul va fi calculat la valoarea netă a premiului descris la pct. 4.1 din prezentul Regulament.

 1. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

8.1  Campania poate înceta în cazul:

(i) apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua, sau

(ii) în cazul în care continuarea Campaniei ar deveni prea oneroasă datorită unor cauze independente, cum ar fi, însă fără a se limita, la schimbarea cadrului legislativ.

8.2  Campania Promoțională poate înceta pentru motivele enumerate la pct. 8.1 numai după înștiințarea prealabilă a publicului.

 1. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române de la sediul Organizatorului.

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

10.1  Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.

10.2  Organizatorul, deținând număr de Operator de date cu caracter personal 17928, se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la Campanie și să le utilizeze conform Regulamentului și legislației în vigoare.

10.3  Tuturor participanților la promoție le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001.

10.4  Participantul trebuie să aibă consimțământul prealabil al persoanei recomandate de a-i furniza datele către Organizator.

10.5  La cererea participanților, adresată în scris Organizatorului, acesta se obligă:

(i) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

(ii) să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

(iii) să înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10.6  Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului trimițând o astfel de cerere la adresa: VIVA CREDIT IFN SA, cu sediul în București, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 8, et. 4.

10.7  La data încheierii tuturor operațiunilor de prelucrare în legătura cu prezenta campanie (colectare, notificare câștigător(i), înmânare premii), dacă persoana vizată nu și-a dat în mod expres și neechivoc consimțământul pentru o prelucrare ulterioară, datele cu caracter personal vor fi transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice sau vor fi distruse după caz.

10.8  În cazul în care participantul și-a exprimat acordul expres pentru stocarea și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal de către Viva Credit IFN, aceste operațiuni vor fi efectuate de Viva Credit IFN, până la data retragerii acordului, caz în care Operatorul va proceda neîntârziat la ștergerea acestora.

 

 

 Viva Credit IFN SA

 Director General

 Ionut Laurentiu STAN

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: