Viva Credit Blog

Viva Credit Blog

REGULAMENT RECOMANDĂRI

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

1.1   Organizatorul campaniei promoționale „La Viva Credit câștigi cu prietenii tăi” (denumită în continuare „Campania”) este VIVA CREDIT IFN SA, cu sediul în București, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 8, et. 4, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J40/8045/2010, Cod Unic de Înregistrare 27311289, Cont RO94BACX0000000526693008, deschis la UniCredit Bank, notificată cu numărul 17928 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („Organizatorul”).

1.2   Campania Promoțională se va derula sub prevederile prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, de a opri Campania Promoțională în orice moment al acesteia, nu înainte de a anunța publicul.

1.3   Nicio modificare nu poate produce efecte retroactiv. Participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute.

1.4 Regulamentul este disponibil gratuit pe pagina de  web https://blog.vivacredit.ro/2018/07/31/regulament-recomandari-9/. Orice modificare a prezentului Regulament va fi adusă la cunoștința publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

 1.  DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1  Campania Promoțională se va desfășura începând cu data de 01.08.2018, până la data de 31.10.2018.

2.2  Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României.

2.3  După data încheierii Campaniei, în conformitate cu art 2, alin 2.1., organizatorii nu mai au nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei. În sensul celor de mai sus, ținând seama de comunicarea perioadei Campaniei, se prezumă că orice consumator mediu, informat și interesat, a luat la cunoștință în mod rezonabil despre încheierea Campaniei după data de 31.10.2018, iar orice decizie de a aplica pentru credit de la Viva Credit fiind consecința propriei analize cu privire, exclusiv, la produs și condițiile comerciale aferente.

 1. DREPT DE PARTICIPARE

3.1  Au drept de participare la Campanie doar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de participare:

 • sunt clienţi activi, având un contract de credit în desfășurare încheiat cu Organizatorul, sau au fost clienți ai Organizatorului (anterior datei de începere a Campaniei);
 • sunt persoane fizice cu domiciliul sau resedința în România;
 • au îndeplinit vârsta de 20 de ani până la data începerii Campaniei;
 • recomandă în perioada Campaniei (art 2, alin 2.1) una sau mai multe persoane fizice (dar nu mai mult de 50) ce contractează ulterior un împrumut de la Organizator în perioada campaniei (art 2, alin 2.1).

3.2  La Campanie nu pot participa angajații Organizatorului și nici soțul/soția ori rudele de gradul întâi și doi ale acestora.

3.3  Participanților nu le este impusă în contrapartidă nici o cheltuială directă sau indirectă.

 1. PROCEDURA CAMPANIEI

4.1  Participantul va fi informat despre Campanie printr-un email.

4.2  Participantul primește 135 (o sută treizeci și cinci) lei pentru fiecare persoană recomandată care contractează un împrumut de la Organizator în perioada campaniei (art 2, alin 2.1) și dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții de participare, prevăzute în prezentul Regulament.

4.3  Participantul face recomandarea din contul lui de client Viva Credit, menționând adresa de mail sau numărul de telefon al persoanei pe care o recomandă, având consimțământul prealabil al persoanei recomandate de a-i furniza datele către Organizator.

4.4  Fiecare participant poate recomanda maxim 50 persoane pe durata campaniei.

4.5  Persoanele recomandate trebuie să nu se fi înregistrat pe site-ul Organizatorului până în momentul recomandării.

4.6  Participantul va intra în posesia premiului prin virarea banilor în contul bancar înregistrat anterior pe https://vivacredit.ro (este responsabilitatea participantului să-și actualizeze datele de contact și datele contului bancar). Transferul banilor se va face după cum urmează:

 • 10 septembrie 2018, pentru recomandările înregistrate în perioada 01.08.2018-31.08.2018;
 • 10 octombrie 2018, pentru recomandările înregistrate în perioada 01.09.2018-30.09.2018;
 • 09 noiembrie 2018, pentru recomandările înregistrate în perioada 01.10.2018-31.10.2018.
 1. CONDIȚII DE VALIDITATE

5.1  Pentru ca Participantul să fie validat drept câștigător, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • să respecte condițiile de participare prevăzute în prezentul Regulament;
 • să nu aibă întârzieri mai mari de 30 de zile, la data la care se face transferul (alin 4.6).

5.2  Dacă o persoană este recomandată de persoane multiple, va fi recompensat Participantul care a făcut prima recomandare, din punct de vedere cronologic.

5.3  Toate recomandările vor fi primite și acceptate de către Organizator până la data de 31.10.2018.

 1. RESPONSABILITATE

6.1  Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru acordarea premiilor către un Participant care nu respectă condițiile de validitate prevăzute în prezentul Regulament oficial, dacă acordarea premiului s-a făcut în urma inducerii în eroare a Organizatorului. Acest eveniment va atrage răspunderea personală a câștigătorului în mod fraudulos, pentru pagubele aduse imaginii Organizatorului precum și pentru prejudiciile aduse celor care ar fi fost îndreptățiți la câștigarea premiilor.

6.2  Prin participarea la Campanie, Participanții acceptă și sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului oficial și își asumă responsabilitatea pentru faptele lor săvârșite în legătură cu Campania.

 1. TAXE SI IMPOZITE

7.1  Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători în conformitate cu prevederile Legii 227 din 2015 cu modificările ulterioare, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor. Impozitul va fi calculat la valoarea netă a premiului descris la pct. 4.1 din prezentul Regulament.

 1. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

8.1  Campania poate înceta în cazul:

(i) apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua, sau

(ii) în cazul în care continuarea Campaniei ar deveni prea oneroasă datorită unor cauze independente, cum ar fi, însă fără a se limita, la schimbarea cadrului legislativ.

8.2  Campania Promoțională poate înceta pentru motivele enumerate la pct. 8.1 numai după înștiințarea prealabilă a publicului.

 1. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române de la sediul Organizatorului.

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

10.1 Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului  din  27  aprilie  2016  privind  protecţia  persoanelor  fizice  în  ceea  ce priveşte  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  privind  libera  circulaţie  a acestor  date. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la Campania Promotionala si sa le utilizeze conform Regulamentului si legislatiei in vigoare;

10.2 Prelucrarea datelor participantilor in contextul prezentului Concurs este realizata in conformitate cu documentul INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PARTICIPARE CAMPANII, anexata prezentului Regulament. Prin intermediul documentului anterior mentionat, participantii au fost informati cu privire la modul în care le sunt prelucrate datele cu caracter personal in contextul prezentei campanii desfasurate de VIVA CREDIT IFN SA, cu privire la drepturile ce le sunt conferite de lege in calitate de persoana vizata.

10.3 Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

10.4 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor/castigatorilor la Campania Promotionala este necesara conform legislatiei privind loteriile publicitare, Ordonantei de Guvern nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

10.5 Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

10.6 Solicitarea imprumutului reprezinta acordul expres al castigatorilor ca datele cu caracter personal, necesare pentru participarea la Campanie sa fie pastrate si prelucrate de Organizator sau imputernicitii acestuia. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: conformitatea cu legislatia privind loteriile publicitare, pastrarea datelor in departamentul contabil al Operatorului in vederea raportarii anuale catre Administratia Financiara.

10.7 Persoana ce solicita imprumutul poate solicita stergerea, restricționarea prelucrării sau exercitarea dreptului de a se opune prelucrării datelor, in cazul in care nu doreste acest lucru.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Viva Credit IFN SA

                                                                                                                               Director General

                                                                                                                        Ionut Laurentiu STAN

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: