Viva Credit Blog

Viva Credit Blog

REGULAMENTUL CONCURSULUI

“IA-TI CREDITUL CASTIGATOR”

 

  1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1 Organizatorul campaniei promotionale “IA-TI CREDITUL CASTIGATOR”este VIVA CREDIT IFN SA cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara Nr. 8, Et. 4, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/8045/2010, Cod Unic de Inregistrare, Cont RO94BACX0000000526693008, deschis la UniCredit Bank (“Organizatorul”).

  1. Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, de a opri Concursul in orice moment al acesteia, nu inainte de a anunta publicul.

1.3 Nicio modificare nu poate produce efecte retroactiv. Participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile, deja, obtinute.

1.4 Regulamentul este disponibil pe blogul Viva Credit. Orice modificare a prezentului Regulament va fi adusa la cunostinta publicului cu cel putin 24 de ore inainte de intrare in vigoare.


2 DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfasura de pe data de 27.07.2018 pana la data de 10.08.2018, ora 10.00 (dimineata).

2.2 Dupa data incheierii Concursului, in conformitate cu art 2, alin 2.1., organizatorii nu mai au nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu vreo circumstanta care ar putea, eventual, conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Concursului. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Concursului, se prezuma ca orice consumator mediu, informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incheierea Concursului dupa data de 10.08.2018

3 DREPT DE PARTICIPARE

3.1 Au drept de participare la Concurs doar persoanele fizice care au domiciliul sau resedinta in Romania, si varsta de 20 ani impliniti pana la data inceperii concursului. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului sau angajatii altor companii implicate direct (contractanti directi) sau indirect la organizarea Campaniei Promotionale, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora.

3.2 Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului.

4 MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Concursul se va incepe pe 27 iulie si se va termina pe 10 august, la ora 23.59. Participantii pot solicita imprumutul incepand cu momentul afisarii imaginii de concurs pe paginile dedicat concursurilor de pe Facebook. Va fi desemnat un singur castigator. Tragerea la sorti se va efectua pe data de 13.08.2018 pana la ora 17.00 si se va anunta imediat dupa extragere si castigatorul.

4.1 Pentru a participa la Concurs, participantii trebuie sa:

(i) intre pe site-ul: www.vivacredit.ro

(ii) sa solicite un imprumut folosind codul de cupon CONCURS270718

(iii) daca solicitantul imprumutului il obtine, atunci intra in tragerea la sorti

4.2 Pentru a fi validat ca si castigator al Concursului “IA-TI CREDITUL CASTIGATOR”, un participant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– intruneste criteriile de participare conform art. 3.1;

– a solicitat un Credit Pana la Salariu si l-a obtinut (a intrunit toate conditiile de accesare ale unui imprumut cu suma intre 100 – 2000 lei de pe pagina www.vivacredit.ro folosind codul de cupon CONCURS270718

in perioada Concursului.

– a respectat prevederile prezentului Regulament.

4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, fara a fi necesara o justificare, orice participare care nu este conforma cu dispozitiile prezentului Regulament.

4.4 Pentru a participa la tragerea la sorti participantii trebuie sa fi obtinut un Credit Pana la Salariu oferit de Viva Credit in perioada 28.07.2018 – 10.08.2018 pe site-ul www.vivacredit.ro

5 PREMIUL

5.1 In cadrul Campaniei Promotionale, Organizatorul va acorda 1 premiu care consta intr-o trotineta model Town 9EF Titan 15 OXELO, in valoare de 600 lei

5.2 Valoarea totala a premiilor este de 600 lei cu TVA inclus.

5.3 Prin participarea la Concurs, inclusiv pentru a intra in posesia premiului, participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei: cheltuieli determinate de inscrierea in campanie, cheltuieli determinate de obtinerea de informatii cu privire la promotie si la la modalitatea de intrare in posesia premiului castigat, pentru validarea ca si castigator; cheltuieli determinate de ridicarea/inmanarea premiului si cele legate de conexiunea la internet in cazul inscrierilor prin intermediul site-ului. Enumerarea de mai sus este exemplificativa, nu exhaustiva.

5.4 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorului in posesia premiului.

5.5 In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat prin mesaje private pe Facebook, pentru revendicarea premiului, acest fapt nu mai tine de datoria Organizatorului, urmand ca acesta sa contacteze rezervele.

5.6 In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in prezentul Regulament, castigatorul este invalidat si premiul va fi predat primei rezerve.

5.7 Castigatorul nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

5.8 Premiul Concursului trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar, premiul nerevendicat ori necastigat din cadrul Campaniei Promotionale nu mai este datorat de catre Organizator.

6 DESEMNAREA CASTIGATORULUI

6.1 Castigatorul premiului din cadrul Concursului “IA-TI CREDITUL CASTIGATOR” va fi desemnat prin tragere la sorti in ziua de 13.08.2018 pana la ora 14.00. Tragerile la sorti se vor face in mod aleatoriu, cu ajutorul site-ului www.random.org.

6.2 La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care indeplinesc conditiile de mai sus.

6.3 Castigatorul Campaniei este desemnat dupa cum urmeaza:

(i) Se va organiza o extragere potrivit mecanismului Promotiei pentru toate persoanele care          au obtinut un Credit Pana la Salariu de pe site-ul www.vivacredit.ro

(ii) Se vor desemna un castigator si 2 rezerve pentru extragerea din data de 13.08.2018
In cazul in care castigatorul nu poate fi validat din motive independente de           Organizator, prima rezerva este contactata si devine castigator al Concursului, cu conditia    validarii.

(iii) Castigatorul va fi afisat  pe pagina de Facebook unde se desfasoara Concursul si va fi contactat printr-un mesaj privat pe Facebook.

7 VALIDAREA CASTIGATORULUI. ACORDAREA PREMIULUI.

7.1 Castigatorul va fi anuntat de catre Organizator prin mesaje private pe contul de Facebook cu care s-a inscris in concurs (conform procedurii mentionate la art. 6.3), in maxim 7 zile de la extragere.

7.2 Castigatorul are la dispozitie 7 zile calendaristice, din momentul in care a fost contactat si anuntat, pentru a fi validat.

7.3 Pentru validarea castigatorului, persoana desemnata castigatoare prin tragere la sorti va trimite Organizatorului o foto-copie a buletinului/ cartii de identitate. La primirea premiului, castigatorul va semna o declaratie de primire.

7.4 In cazul invalidarii castigatorului, Organizatorul va contacta prima rezerva extrasa. Rezervele trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de validare.

7.5 Numele castigatorului va fi publicat conform Ordonantei de Guvern nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002. Castigatorul va fi afisat pe pagina de Facebook dedicata Concursului

8 RESPONSABILITATE

8.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei ori a platformei acesteia, in caz de abuz sau orice alt fel de tentative ori suspiciune de frauda care ar putea afecta imaginea Campaniei Promotionale a Organizatorului ori marcii VIVA Credit.

8.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru urmatoarele situatii:

(i) in cazul in care numarul de telefon al castigatorului nu poate fi apelat in termen de 7 zile de la momentul interactiunii dintre Organizator si acesta, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

(ii) Organizatorul si partile implicate in acest  Concurs nu isi asuma raspunderea pentru mesaje nelivrate (catre ambele parti) datorita defectiunilor sau motivelor tehnice care tin de operatorii de servicii de telefonie;

(iii) premiul nu este inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte, comunicate la inregistrare;

(iv)  anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina de Facebook Viva Credit, daca aceasta se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate, in mod rezonabil, exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea aplicatiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma accesarii aplicatiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora;

(v) castigatorul sau rezerva refuza premiul.

9 TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Legii 227/ 2015 cu modificarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Impozitul va fi calculat la valoarea neta a premiului descris la pct. 5.1 din prezentul Regulament.

10 INTRERUPEREA CAMPANIEI

10.1 Concursul poate inceta in cazul:

(i) aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua;
(ii) continuarea Campaniei Promotionale ar deveni prea oneroasa datorita unor cauze independente, cum ar fi, insa fara a se limita, la schimbarea cadrului legislativ.

10.2 Campania Promotionala poate inceta pentru motivele enumerate la pct. 8.1 numai dupa instiintarea prealabila a publicului.

10.3 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, prin semnarea procesului verbal de predare primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

11 LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii Concursului se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane de la sediul Organizatorului.

12 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12.1 Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului  din  27  aprilie  2016  privind  protecţia  persoanelor  fizice  în  ceea  ce priveşte  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  privind  libera  circulaţie  a acestor  date. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la Campania Promotionala si sa le utilizeze conform Regulamentului si legislatiei in vigoare;

12.2 Prelucrarea datelor participantilor in contextul prezentului Concurs este realizata in conformitate cu documentul INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PARTICIPARE CAMPANII, anexata prezentului Regulament. Prin intermediul documentului anterior mentionat, participantii au fost informati cu privire la modul în care le sunt prelucrate datele cu caracter personal in contextul prezentei campanii desfasurate de VIVA CREDIT IFN SA, cu privire la drepturile ce le sunt conferite de lege in calitate de persoana vizata.

Documentul este disponibil gratuit pe blogul Organizatorului, la adresa

12.3 Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

12.4 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor/castigatorilor la Campania Promotionala este necesara conform legislatiei privind loteriile publicitare, Ordonantei de Guvern nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

12.5 Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

12.6 Solicitarea imprumutului reprezinta acordul expres al castigatorilor ca datele cu caracter personal, necesare pentru participarea la concurs sa fie pastrate si prelucrate de Organizator sau imputernicitii acestuia. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: conformitatea cu legislatia privind loteriile publicitare, desemnarea castigatorilor concursului, pastrarea datelor in departamentul contabil al Operatorului in vederea raportarii anuale catre Administratia Financiara.

12.7 Persoana ce solicita imprumutul poate solicita stergerea, restricționarea prelucrării sau exercitarea dreptului de a se opune prelucrării, in cazul in care nu doreste sa mai participe la concurs, anterior datei 13.08.2018

 

%d blogeri au apreciat asta: